IPARD 2 programı nedir?

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir.

 

IPARD desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. (Not:IPARD Programına www.tarim.gov.tr yada www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 

 

IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mıdır?

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir.Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme zammı ile birlikte geri alımı söz konusudur. 

Başvurular hangi tarihler arasında kabul edilecektir?

Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlüklerinde kabul edilecektir. Başvuru paketlerinin teslimi için son tarih ve saat, ilgili “Başvuru Çağrı İlanı”nda belirtilmektedir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvurular nerelere yapılacaktır?

IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları il de yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

TKDK İl Koordinatörlüklerinin iletişim bilgileri nelerdir?

İl Koordinatörlüklerinin iletişim bilgilerine TKDK resmi web sayfasında İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ menüsünden ulaşabilirsiniz. 

Desteklenen Tedbirlerin adları nelerdir?

Tedbir 101. Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar;

 

 • Alt-Tedbir 101.1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • Alt-Tedbir 101.2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 

Tedbir 102. Üretici gruplarının kurulmasına destek

(Bu tedbire ilişkin akreditasyon çalışmaları devam ettiğinden hâlihazırda uygulanmamaktadır)


Tedbir 103. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar ;

 

 • Alt-Tedbir 103.1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması
 • Alt-Tedbir 103.2 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması
 • Alt-Tedbir 103.3 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlaması
 • Alt-Tedbir 103.4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması

 

Tedbir 302. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi;

 

 • Alt-Tedbir 302.1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
 • Alt-Tedbir 302.2 Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi
 • Alt-Tedbir 302.3 Kırsal Turizm
 • Alt-Tedbir 302.4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

 

IPARD programının uygulanacağı iller hangileridir?

1.Uygulama Dönemi: (20 İl)

 

 • Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat.

 

2.Uygulama Dönemi: (22 İl)
 • Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak.

 

Başvuru Paketini hazırlamak için bilgilendirme dokümanlarını nereden temin edebilirim?

 

Başvuru Paketini hazırlamak için ihtiyaç duyulacak bilgilendirme dokümanları elektronik ortamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

 

Ayrıca basılı olarak İl Koordinatörlüklerinden ( İl Koordinatörlükleri Adres Listesi Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer almaktadır ) ücretsiz olarak temin etmek mümkündür.

 

Başvuru paketi içeriğindeki Teknik Proje, İş Planı ve Başvuru Formlarına ile diğer dokümanların örnek formatlarına http://www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Başvuru paketi kaç adet hazırlanacaktır?

Bir orjinal iki kopya olmak üzere toplam 3 adet başvuru paketi hazırlanacaktır. 

Başvuru paketinde olması gereken dokümanlar nelerdir?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun http://www.tkdk.gov.tr internet adresi üzerinden doldurulmuş yatırımın yapılacağı;
 
A.Alt Tedbire ait Başvuru Formu

Başvuru Formu Ekleri
A1. İlgili Alt Tedbire Özgü Taahhütnameler
A2. Teknik Kurumlardan Temin Edilen Resmi Belgeler
A3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun http://www.tkdk.gov.tr internet adresi üzerinden doldurulmuş Uygun Olan/ Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları
A4-A5. Seçilen/ Seçilmeyen Teklifler ve Ekleri,
A6. Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu,
A7. Yasal Mali Tablolar
A8. Mevcut Varlıklar Listesi,
A9. Projeler ( Mimari, Statik, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat), Metraj Cetveli,
A10. Makine Ekipman Yerleşim Planı ve Listesi
A11. Yapı Ruhsatı ya da Yapı Ruhsatı Alınmasına Gerek Olmadığını Gösteren Resmi Yazı

B. İş Planı

C. Teknik Proje

Not: Bu konuda detaylı bilgilere http://www.tkdk.gov.tr adresi “PROJE BAŞVURU İŞLEMLERİ” sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başvuru yatırım sahibi tarafından mı teslim edilecek?

Başvuru Paketi, gerçek kişilerde başvuru sahibinin kendisi veya noter onaylı vekâlet belgesine sahip vekili, tüzel kişiliklerde imzaya yetkili kişi (imza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) tarafından projenin uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüğüne teslim edilir. 

Kurum destek ödemelerini ne zaman yapacaktır? Kurumunuz ödeme için kaç taksite izin vermektedir?

 

Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre 1, 2 veya 3 taksit halinde yapılacaktır. Uygun harcama tutarı 250.000 Avro’ya kadar olan projelerde tek taksit, uygun harcama tutarı 250.001-1.000.000 Avro aralığında olan projelerde bir veya iki taksit, uygun harcama tutarı 1.000.001-3.000.000 Avro aralığında olan projelerde ise bir veya iki veya üç taksit halinde ödeme yapılması söz konusudur. Her bir taksite ilişkin ödeme, o dönemde gerçekleşmiş harcamaları gösteren Ödeme Talep Paketinin eksiksiz olarak İl Koordinatörlüğü’ne teslimini takip eden 3 (üç) aylık süre içinde yapılacaktır. Taksit dönemlerine ait harcamaları planlamak başvuru sahibinin inisiyatifindedir.

Ancak başvuru çağrı ilanlarına göre TKDK ilk taksit için ya da yatırımın tamamı için süreler belirleyebilir. Proje bazında yatırımların tek ödeme veya taksitlendirilmesi kapsamında, ilgili başvuru çağrı dönemine ait başvuru çağrı ilanı ve bu konuda TKDK web sayfasında yapılacak duyurular dikkate alınmalıdır. İlgili çağrı ilanına kurumumuzun resmi web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) bakılmalıdır.

 

Ödemeler nasıl yapılmaktadır?

IPARD kapsamındaki ödemeler faydalanıcının sunacağı faturalar ve diğer destekleyici belgeler üzerinden hesaplanır.Ödemeler, faydalanıcının ödeme talep paketini sunduğu tarihten itibaren azami 3 ay içinde beyan edilen banka hesabına aktarılır. Faydalanıcıya ödemeler, nakit olarak elden yapılmaz. 

Uygulama Dönemi, Fiziki Kapanış, Uygulama Sonrası Dönem, Mali Kapanış terimleri ne anlama gelmektedir?

Uygulama Dönemi (Yatırım Dönemi): Desteklenmek üzere belirlenmiş projeler için sözleşme imzalanması ile başlayan ve son ödemenin yapılması ile biten dönemi ifade eder. Bu dönem, projenin gerçekleştirileceği dönemdir.

 

Fiziki Kapanış: Projeye ilişkin son ödemenin yapıldığı tarihi yani uygulama döneminin sonunu ifade eder. Uygulama Sonrası Dönem: Son ödeme yapıldıktan sonraki 5 (beş) yıllık dönemdir.

 

Mali Kapanış: Uygulama sonrası dönemin sona erdiği tarihi yani sözleşmenin bitişini ifade eder. 

 

Görünürlük faaliyetleri, ne zaman başlatılmalı ve ne kadar süre ile uygulanmalıdır?

Görünürlük uygulamaları, projenin 1.ödeme talep paketi teslim tarihinden önce yerleştirilmiş olmalı ve projenin mali kapanışa kadar yerinde kalmalıdır. 

IPARD programı proje seçimi için sıralama kriterleri önemli midir?

Evet. Çünkü IPARD Programı sıralama kriterlerine göre yapılan değerlendirmeden elde edilen puan projelerin nihai sıralamasını belirler ve projeler en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Daha ayrıntılı bilgi için başvuru çağrı rehberi bölüm 7.3 ve 7.4’e bakınız. 

Projemin uygun bulunması destek verileceği anlamına gelir mi?

Hayır. Bir projenin uygun görülmesi mutlaka destekleneceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla tüm şartları sağlayan bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, IPARD programında belirlenen destek bütçesinin elverdiği kadar proje destek kapsamına alınacak ve bu projeler için sözleşme imzalanacaktır. 

Aynı başvuru çağrısı döneminde birden fazla başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır. Bir başvuru çağrı döneminde aynı tüzel kişilik veya aynı gerçek kişi adına birden fazla proje başvurusunda bulunamazsınız. 

Başvuru sahibi aynı anda birden fazla başvuruda bulunabilir mi?

 

Başvuru sahibi, mevcut projesinin fiziki kapanışından yani son ödemesinin yapılmasından önce yeni bir proje başvurusu yapamaz. Desteklenecek yatırım sayısı IPARD Programı süresince dördü geçemez.

 

Teklif alma Kuralları hangi alımlar için geçerlidir?

Teklif Alma Kuralları,proje kapsamında belirlenen uygun harcamalar için geçerli olacaktır. Uygun olmayan harcamalar için Başvuru sahibi Teklif Alma Kurallarına uymak zorunda değildir. 

Başvuru Sahibi hangi harcama alanlarında teklif alımına çıkacaktır?

Başvuru sahibi 4 Harcama alanında alıma çıkacaktır. Bunlar; Makine-Ekipman alımı, Yapım İşleri, Hizmet alımı ve Görünürlük Harcamalarıdır. 

Başvuru sahibi harcama alanları kapsamında desteğe esas kalemleri nasıl belirleyecektir?

 

Başvuru sahibi “Uygun Harcamalar Listesi”ni dikkate alarak alım kalemlerini belirlemelidir. Bu liste dışındaki alımlar hibe desteği içerisinde değerlendirilmeyecektir. Ancak uygun harcamalar listesinin “DİĞER” alt başlığı kapsamında talep edilen harcama kalemleri proje amacına uygun bulunduğu taktirde kabul edilebilir.

 

Alımlar lotlara bölünebilir mi?

Başvuru sahibinin her bir harcama alanından alacağı teklif sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur. Genel uygulama olarak, başvuru sahibi 4 harcama alanının her birinde, ilgili harcama alanı kapsamında alacağı tüm uygun alımları içerecek ve bir defada alım yapacak şekilde tek teklife çıkmalı, teklifleri kendi içerisinde bölmemelidir. Ancak aynı harcama alanı içerisinde farklı özellikteki alım kalemleri söz konusu olduğunda ve bunların bir defada satın alınması mümkün olmadığı durumlarda başvuru sahibi, ilgili harcama alanında benzer kalemleri bir araya getirmek suretiyle birden fazla defada alım yapabilir. 

Başvuru sahibi, hangi harcama alanlarında ne zaman teklife çıkacaktır?

Başvuru sahibi Teklif alma işlemini,

 

 • İş planı hazırlığı(fizibilite ve teknik proje dahil), mimarlık, mühendislik projeleri ve iş planı hazırlığı için gerek duyacağı diğer hizmet alımları için, iş planı hazırlama aşamasından önce,
 • Yapım işleri, makine ve ekipman alımı,iş planı hazırlığı dışında kalan hizmet alımları ve görünürlük kapsamındaki harcamalar için, iş planı (proje) hazırlama aşamasında gerçekleştirmelidir.
 •  

Başvuru sahibi, Teknik şartnamenin ve Teklif Davet Mektubunun hazırlanması ve potansiyel tedarikçilere gönderilmesi sırasında hangi hususlara dikkat etmelidir?

 

Teknik şartnameler yatırım kapsamındaki tüm harcama alanları için (Yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları) için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Teknik şartnamelerde satın alımı yapılacak her bir kalem ayrı ayrı belirtilmelidir.

 

Makine ve ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük kapsamında yapılacak alımlar için hazırlanacak teknik şartnamede; başvuru sahibinin adı ve soyadı belirtilmeli, alımı yapılacak malların/ hizmetlerin adı, teknik özellikleri / özellikleri, birimi ve alım miktarı tablo şeklinde hazırlanmalıdır. Satın alınacak makine ve ekipmanlar başvuru yapılacak tedbirin uygun harcamalar listesine uygun olarak belirlenmelidir. Teknik şartnameler spesifik bir marka veya ürün için hazırlanmamalı, teknik şartnamede marka veya model kesinlikle belirtilmemelidir.

Kurum tarafından yapılacak değerlendirmelerde teknik şartnamenin spesifik bir markaveya ürün için hazırlandığı veya teknik şartnamede marka veya model belirtildiği tespit edilirse Kurum, başvuru sahibinden açıklama isteme, söz konusu kalemleri uygun olmayan harcama olarak değerlendirme veya teknik şartnamenin ait olduğu harcama alanının/ lotun tamamını uygun olmayan harcama olarak değerlendirme hakkına sahiptir.

 • Yapım işleri için hazırlanacak teknik şartnamede; başvuru sahibinin adı, soyadı ve yapım işi ile ilgili gerekli tüm koşullar belirtilmelidir. Yapım işleri ile ilgili alımlarda yapım işinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen poz no, adı, birim ve miktarının belirtildiği bir keşif özeti hazırlamalıdır. Keşif özeti, başvuru yapılacak tedbirin uygun harcamalar listesinde belirtilen her bir inşaat mahal’i için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Hazırlanan keşif özeti ile yapım işinin çizimleri teknik şartname ile birlikte tedarikçilere mutlaka gönderilmelidir.

 • Başvuru sahibi teklif davet mektubunda, teklif davet mektubunun tarihini, teklifi ne amaçla istediğini, iletişim bilgilerini, teklifin sunulması gereken son tarihi, teklifin hangi tarihe kadar (gün/ ay / yıl olarak) geçerli olacak şekilde hazırlanması gerektiğini, teklifin ekinde hangi belgeler olması gerektiğini, teklifin geçerli ve uygun olması için gereken diğer şartlar ile varsa kendi istediği özel şartları belirtmelidir.

 • Başvuru sahibi, tüm potansiyel tedarikçilere aynı tarihli tek tip teklif davet mektubu ile tek tip teknik şartname göndererek bunlara dayalı teklif alımı yapacak, böylece potansiyel tedarikçiler arasında adil rekabet, şeffaflık ve eşit muamele ilkesi sağlanmış olacaktır. Kurum tarafından yapılacak değerlendirmelerde tüm potansiyel tedarikçilere/ yüklenicilere aynı tarihli tek tip teklif davet mektubu ile tek tip teknik şartname gönderilmediği tespit edilirse Kurum bu tekliflerin ait olduğu harcama alanını/lotun tamamını uygun olmayan harcama olarak değerlendirme hakkına sahiptir.

 

Teklif geçerlilik süresi en az hangi süreci kapsamalıdır? Teklif Geçerlilik süresinin belirlenmesi aşamasında nelere dikkat edilmelidir?

Başvuru sahibi ilgili alım kapsamında teklif geçerlilik süresini belirlemeli ve bu geçerlilik süresini teklif davet mektubuna yazarak bu süreye uygun teklif almalıdır. Teklif geçerlilik süresi teklif davet mektubunda mutlaka gün/ ay / yıl olarak belirtilmelidir.
Yapım işleri, makine ekipman, görünürlük ve kurumla sözleşme imzalanmasından sonra yapılacak bütün hizmet alımları için tekliflerde, teklif geçerlilik süresi en az başvuru teslim tarihini kapsamalıdır. Yani başvuru yapıldığı tarih itibariyle başvuru dosyasında bulunan bu alımlara ilişkin tüm teklifler geçerli olmalıdır.
Başvuru sahibi teklifin geçerlilik süresini belirlerken, aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.
a) Hizmet alımı içerisinde yer alan ve iş planı hazırlama aşamasında gerçekleştirilecek; iş planı hazırlığı, mimarlık, mühendislik projeleri, fizibilite çalışmaları ve iş planı hazırlığı için gerek duyulan diğer hizmet alımları için teklif geçerlilik süresinin en az başvuru teslim tarihini kapsaması zorunlu değildir.
b) Yapım işleri, makine ekipman alımı ve görünürlük kapsamındaki harcamalar ile kurumla sözleşme imzalanmasından sonra gerçekleştirilecek hizmet alımları için alınacak teklifler, Kurum ile olası sözleşme imzalama aşamasında geçerliliğini korumalıdır. Bu çerçevede;
·  Başvuru sahibine, öncelikle teklif geçerlilik süresini Kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsayacak şekilde belirlemesi ve bu süreye uygun olarak teklif alması önerilir.
·  Başvuru sahibi, Kurum ile olası sözleşme imzalama dönemini kapsayacak şekilde teklif alamayacak ise, teklif davet mektubunda en az başvuru teslim tarihini kapsayacak şekilde teklif geçerlilik süresini belirlemeli ve bu süreye uygun teklifini almalıdır.
·  Başvuru sahibi, oluşabilecek fiyat artışlarının kendisi tarafından karşılanacağına ilişkin A1-40 No’lu taahhütnameyi başvuru formu ekinde mutlaka sunmalıdır.
Başvuru sahibi teklifleri, teklif davet mektubunda belirttiği tarihe uygun olarak almalıdır.
Kurum tarafından yapılacak değerlendirmelerde, teklif geçerlilik süresinin belirtilmemesi, belirtilen geçerlilik süresinin teklif davet mektubunda belirtilen süreden az olması veya teklif geçerlilik süresinin başvuru teslim tarihini kapsamaması durumlarında Kurum tarafından başvuru sahibinden açıklama istenecektir. Yapım işleri, makine ekipman, görünürlük ve kurumla sözleşme imzalanmasından sonra yapılacak bütün hizmet alımları için alınan tekliflerde, teklif geçerlilik süresinin başvuru teslim tarihini kapsamaması durumunda tekliflerin ait olduğu harcama alanının / lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir. Başvuru sahibi teklif alma ve teklifleri değerlendirme aşamasında bu hususa dikkat etmelidir.

Başvuru sahibi, yapacağı alımların 10.000 Avro üzerinde olup olmadığını nasıl belirleyecektir? Alım tutarı 10.000 Avronun üzerinde veya altında ise nasıl bir uygulama yapacaktır?

 

 • Başvuru sahibi proje kapsamında planladığı satın alımlar için bir piyasa araştırması yapacaktır.

 

 • Araştırma neticesinde ortalama fiyatları belirleyecektir.

 

 • Belirlediği fiyatlar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen kur değişim oranını (döviz alış kuru) kullanmalıdır.

 

 • Buna göre toplamda ilgili alım değerinin, 10.000 AVRO’nun üzerinde mi, yoksa altında mı olduğuna karar verecektir.

 

 • Başvuru sahibi teklife çıkacağı yani aynı teklif davet mektubu ile alacağı alımlarda her bir kalemin ayrı ayrı 10.000 Avro üzerinde veya altında olup olmadığını değil, bütün kalemlerin toplam fiyatının 10.000 Avronun üzerinde veya altında olup olmadığına karar verecektir. Örneğin başvuru sahibi Makine-ekipman alımı kapsamında 10 kalem malın alımını aynı teklif davet mektubu ve aynı şartnameye dayanarak tek lotta almayı planlıyorsa; bu 10 kalem için ayrı ayrı piyasa araştırması ve kur değişimi yapılacak, ancak 10.000 Avro sınırı bu 10 kalemin toplam fiyatına bakılarak belirlenecektir.

 

 • Kur değişimi sonucunda Başvuru sahibi, 10.000 Avro üzerindeki satın alımlar için en az 3 farklı potansiyel tedarikçiden 3 geçerli teklif, 10.000 Avro ve altındaki satın alımlar için en az 1 , geçerli teklif almak zorundadır.

 

 

Potansiyel Tedarikçiler Teklifin fiyatlandırmasında hangi hususlara dikkat etmelidirler?

Yurtiçinde üretilen mallar için, birim ve toplam fiyatlar vergiler ve harçlar hariç olarak teklif edilmelidir.

 

 • İthal edilecek olan mallar için, birim ve toplam fiyatlar gümrük vergileri hariç, DDP olarak (Gümrük Vergileri Ödenmiş) teklif edilmelidir.
 • Yurt dışı ve yurt içinden verilecek tekliflerde fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır.
 • Teklifler TL dışında farklı para birimleri üzerinden de verilebilir. Bu durumda kur değişimi başvuru sahibine ait olup, başvuru sahibi teklif davet mektubundaki tarihi dikkate alarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan kur değişim oranlarını (döviz alış kuru) kullanarak teklif fiyatını TL’ye çevirmelidir.
 • Tekliflerde, teklif geçerlilik süresi gün/ay/yıl olarak mutlaka belirtilmelidir.
 • Makine ve ekipman alımı, yapım işleri (sadece yapı malzemeleri için) ve görünürlük kapsamındaki harcamalar için her bir kalemin menşei teklifte yazılı olmalıdır.
 • Makine ve ekipman alımı kapsamında, teklif veren tedarikçiler tekliflerinde teknik şartnamede yer alan her bir kalem için marka ve model ile bu marka ve modelin teknik özelliklerini mutlaka belirtmelidirler.
 •  

Tekliflerde yer alan fiyatların piyasa koşullarının çok üzerinde olması durumunda nasıl bir uygulama yapılacaktır?

 

 • Gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek satın alımlarda, ülkede genel kabul görmüş ticari teamüller ve serbest piyasa koşulları izlenecektir.

 • Başvuruların değerlendirilmesi sırasında Kurum, tüm alımlar için teklifte yer alan her bir kalemin piyasa fiyatlarına uygun olup olmadığını kontrol edecektir. Bu aşamada Kurum, tekliflerde yer alan her bir kalemin fiyatını, teknik şartnamede o kalem için belirlenmiş teknik özellikleri baz alarak kendi fiyat veri tabanı ile karşılaştıracak ve piyasa araştırmaları yapacaktır. Bu değerlendirme sırasında Kurum, başvuru sahibi ve tedarikçilerle görüşme, ilave bilgi veya belge talep etme hakkına sahiptir.

 • Kurum tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde piyasa fiyatlarının çok üzerinde harcama kalemleri tespit edildiği taktirde, Kurum bu kalemlerin fiyatlarında azaltma yapma veya bu kalemleri uygun olmayan harcama olarak kabul etme veya projeyi reddetme hakkına sahiptir.

 • Yapım işlerinde fiyatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği güncel birim fiyatları aşmamalıdır. 

 

Başvuru sahibi alım yapılan alanda faaliyet göstermeyen, ancak alım yapılacak ürün veya malı satan bir potansiyel tedarikçiden teklif alabilir mi?

 

 • Başvuru sahibi, alım yapacağı alanda faaliyet gösteren potansiyel tedarikçilerden teklif almalıdır.
 • TKDK tarafından yapılacak değerlendirmede teklifin ekinde yer alan potansiyel tedarikçinin faaliyet belgesi incelenecektir.
 • Yapılacak incelemelerde alım yapılacak alanda faaliyet göstermeyen bir potansiyel tedarikçiden/yükleniciden teklif alındığı tespit edilirse teklifin ait olduğu harcama alanının/lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir.

 

Teklif verenler teklifin ekinde hangi belgeleri sunmalıdırlar? Teklifini ekinde bu belgeler sunulmadığı veya eksik olduğu durumlarda nasıl bir uygulama yapılacaktır?

 

 • Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
 • Teknik şartnamenin ve sadece yapım işlerinde keşif özetinin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi

Potansiyel Tedarikçi/yüklenici;

 • Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından Kurumun Başvuru Çağrısına çıktığı tarihten sonra alınmış “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
 • Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt belgesi”,
 • Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”

Potansiyel Tedarikçi;

 • Ticaret ve Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından Kurumun Başvuru Çağrısına çıktığı tarihten sonra alınmış “Faaliyet belgesi veya faaliyet alanını gösteren belge”,
 • Esnaf ve Sanatkarlar Odasına üye ise, Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Kurumun Başvuru Çağrısına çıktığı tarihten sonra alınmış Mesleki Faaliyet Belgesi,
 • Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise bağlı olduğu meslek odasından alınmış Kurum tarafından başvuru çağrısına çıkıldığı yıla ait “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi

Yapım işleri kapsamında teklif veren yüklenici işin bir kısmını veya tamamını alt yükleniciye verecek ise, bu durumu teklifinde belirtmeli ve teklif ekinde sunması gereken ve yukarıda belirtilen eklerden 3 ve 4. maddelerde yer alan belgeleri işi vereceği alt yüklenici için de teklifin ekinde sunmalıdır. Şayet işin bir kısmı veya tamamının alt yükleniciye verilmesi teklif verme aşamasından sonraki bir dönemde gerçekleşir ise tedarikçi, alt yüklenici ile ilgili yukarıda bahsedilen belgeleri başvuru sahibine/faydalanıcıya sunmalıdır. Başvuru sahibi/faydalanıcı da bu belgeleri Kuruma sunmak zorundadır. Bu durum faydalanıcı ile Kurum arasında yapılan sözleşmede bir değişiklik gerektiriyor ise faydalanıcı bu değişiklik için Kuruma başvurmak zorundadır. Bu belgeler teklifin ekinde yer almadığı zaman başvuru sahibine bu belgeleri tamamlatması için TKDK tarafından eksik evrak bildirimi yapılır ve bu bildirimde belirtilen süre içerisinde tamamlatılması istenir. Başvuru sahibi tarafından bu eksik belgeler tamamlatılmadığı takdirde teklifin ait olduğu harcama alanının/lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir.

 

Geçerli Teklif Nedir? Proje Kapsamında sunulan teklifler geçersiz olursa nasıl bir uygulama yapılacaktır?

 

 • Geçerli teklif; teklif tarihinin belirtildiği, teklif verenin tam adı ( Ticari unvanı ), adresi, vergi numarası, ticaret sicil numarası ( Sanayi ve Ticaret Odası’na üye olmayan tedarikçilerde Esnaf Sicil Numarası ) ile imza ve kaşesinin yer aldığı, tüm kalemlerin menşe kuralına uygun şekilde menşelerinin yazıldığı, teklif geçerlilik süresinin belirtildiği, teknik şartnameyi / keşif özetini karşılayan, teknik şartnamede / keşif özetinde belirtilen tüm kalemlerin KDV ve diğer tüm vergiler hariç olarak fiyatlandırıldığı tekliftir.
 • Başvuru sahibi tarafından Kuruma teslim edilen tekliflerde, 10.000 Avro üzerindeki alımlarda farklı tedarikçilerden / yüklenicilerden alınması gereken en az 3 teklifin, 10.000 Avro ve altındaki alımlarda alınması gereken en az 1 teklifin geçerli teklif şartlarından herhangi birisini taşımaması, yani geçersiz olması durumunda, eğer geçersiz olan teklif seçilen teklifse teklifin ait olduğu harcama alanının / lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir. Eğer geçersiz olan teklif seçilmeyen teklifse diğer geçerli tekliflere bakılacak ve 10.000 Avro üzerindeki alımlarda farklı tedarikçilerden / yüklenicilerden alınması gereken en az 3 teklif, 10.000 Avro ve altındaki alımlarda alınması gereken en az 1 teklifin geçerli teklif şartı sağlanmıyorsa teklifin ait olduğu harcama alanının / lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir.

 

Başvuru sahibi aldığı teklifleri değerlendirirken nelere dikkat etmelidir?

Başvuru sahibi teklifleri değerlendirirken aşağıdaki kurallara dikkat etmelidir:

 

 • 10.000 AVRO üzeri alımlar için en az üç farklı potansiyel tedarikçilerden üç adet teklif aldığını kontrol etmelidir.

 

 • 10.000 AVRO ve altı alımlar için en az bir adet teklif aldığını kontrol etmelidir.

 

 • Tekliflerin geçerli olup olmadığını kontrol etmelidir.

 

 • Teklifin ekinde istenilen belgelerin olup olmadığını kontrol etmelidir.

 

 • Teklif edilen fiyatların, serbest piyasa şartlarına göre, makul ve kıyaslanabilir olmasına dikkat etmelidir.

 

 • Tekliflerdeki hesaplama ve toplamaların doğruluğunu kontrol etmelidir.

 

Yeterli sayıda teklif alınamaması veya teklif(ler)in geçerli olmaması durumunda, Başvuru sahibi tarafından yeniden teklif istenmelidir. Bu durumda başvuru sahibi AVRO/TL dönüşüm miktarını da , bu yeni teklif davet mektuplarının potansiyel tedarikçilere gönderilme tarihi olarak yeniden hesaplamalıdır. Başvuru sahibi teklifteki hesaplama ve toplamaların doğruluğunu kontrol etmelidir. Teklifteki hesaplama hatalarında sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. 

 

Başvuru sahibi en düşük fiyatlı teklifi seçmek zorunda mıdır? Şayet en düşük fiyatlı teklifi seçmemiş ise nasıl bir uygulama yapmalıdır?

 

 • Geçerli tekliflerin değerlendirilmesinde en önemli kural, toplamda en düşük değere sahip geçerli teklifin seçilmesi ve iş planı bütçelendirmesinde kullanılacak olmasıdır.

 

 • Şayet daha yüksek değere sahip geçerli bir teklif kullanılacak ise, gerekçesi başvuru formu ekinde yer alacak “Maliyet Gerekçelendirme Tablosu”nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.

 

 • En düşük fiyatlı teklifin seçilmemesi durumunda Maliyetleri gerekçelendirme tablosunda yer alacak gerekçelere esas teşkil eden kriterler www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan Teklif Alma Kuralları Rehberi içerisinde yer almaktadır.

 

 

Faydalanıcı proje kapsamında desteğe esas satın alımlarını ne zaman yapmalıdır? Faydalanıcının proje hazırlama sürecinde seçtiği teklif sahibi tedarikçiden alım yapma zorunluluğu var mıdır?

 

 • Proje kapsamındaki tüm alımlar, TKDK tarafından yatırımın uygun bulunması ve sözleşme imzalanmasından sonra yapılmalıdır.

 

 • TKDK ile sözleşme imzalanmadan önce yapılacak alımlar uygun harcama olsa dahi desteklenmeyecektir.

 

 • Ancak hizmet alımı kapsamında iş planı hazırlığı, mimari ve mühendislik projeleri, fizibilite hazırlığı ve iş planı hazırlığı için gerek duyulacak diğer hizmetlerde alım işlemi iş planının hazırlaması aşamasında gerçekleşecektir. Bu nedenle iş planı hazırlığı, mimari ve mühendislik projeleri, fizibilite ,hazırlığı ve iş planı hazırlığı için gerek duyulacak diğer hizmetlerde için yapılan alımlar, eğer proje TKDK tarafından uygun bulunur ve sözleşme imzalanırsa hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

 

 • Faydalanıcı, seçtiği ve iş planı bütçelendirmesinde kullandığı geçerli teklifin sahibi olan tedarikçi ile alım sözleşmesi imzalamalı ve aynı tedarikçiden alımı gerçekleştirmelidir. Ancak faydalanıcının seçtiği teklif sahibi tedarikçi ile mal alım sözleşmesi imzalamasına ve alım yapmasına engel teşkil edebilecek bazı istisnai durumlar olabilir. Bu istisnai durumlar www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan Teklif Alma Kuralları Rehberi içerisinde yer almaktadır.
 •  

Çıkar ilişkisi nedir? Başvuru sahibi ile potansiyel tedarikçiler arasında veya potansiyel tedarikçilerin birbirleri arasında herhangi bir çıkar ilişkisi tespit edilir ise nasıl bir uygulama yapılacaktır?

 

 • Çıkar ilişkisi; Başvuru sahibinin potansiyel tedarikçilerle veya potansiyel tedarikçilerin birbirleriyle olan ailevi, manevi, politik, milli, ekonomik veya menfaat sağlayan her türlü ilişkileri veya ortaklıkları nedeniyle tarafsız görüş verme kapasitesini etkileyen olayı ifade eder.
 • Başvuru sahibi ile potansiyel tedarikçiler arasında ve/veya üç teklifi veren potansiyel tedarikçilerin kendi aralarında herhangi bir çıkar ilişkisi olmamalıdır.
 • TKDK tarafından, başvuru sahibi ile potansiyel tedarikçiler arasında ve / veya üç teklifi veren potansiyel tedarikçilerin kendi aralarında ve/ veya başvuru paketini hazırlayan ( iş planı, teknik proje ) danışman firma ile diğer potansiyel tedarikçiler / yükleniciler arasında her hangi bir çıkar ilişkisi tespit edildiğinde proje ret edilecektir.
 • TKDK çıkar ilişkisi olabileceği yönünde bir durum tespit ettiği taktirde, bu durumu netleştirmek için başvuru sahibinden ilave bilgi veya belge talep etme hakkına sahiptir.
 • Projenin değerlendirmesi aşamasında mevcut bilgi ve belgelerden bir çıkar ilişkisi tespit edilemez ancak projenin seçim, uygulama ve faaliyet dönemlerinde TKDK tarafından çıkar ilişkisi oluşturabilecek bir durum tespit edilirse veya şikayet neticesinde TKDK gerekli incelemeler sonucunda böyle bir durumu tespit ederse proje iptal edilecek, eğer ödeme yapılmışsa ödenen miktar ilgili prosedürler çerçevesinde geri alınacak ve başvuru sahibi hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

 

Menşe Kuralı nedir? Menşe Kuralına göre uygun ülkeler nelerdir? Menşe kuralına göre uygun olmayan bir durum tespit edilir ise nasıl bir uygulama yapılacaktır?

 

Menşe Kuralı; proje kapsamında satın alınan malların; AB üyesi ülkeler veya AB’ye aday ülkeler ve diğer Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) faydalanıcısı ülkeler veya Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı ülkeleri (ENPI) veya Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkelerinden tarafından üretilmiş olması yada birden fazla ülkenin üretim sürecine dahil olduğu durumlarda üretim sürecinin önemli bir aşamasının bu ülkelerden birisinde gerçekleştirilmiş olması gerektiği kuralını ifade eder.

 • Başvuru sahibi, hibe kapsamındaki satın alımlarda Menşe Kuralına uymak zorundadır.
 • Yapım işlerinde inşaatın bünyesinde kalan (ankastre ekipman dahil) tüm malzemelerin (kum, çakıl, çimento, demir, pencere doğraması, aydınlatma gereçleri, tuğla, kiremit, mekanik ekipman, klima, vs.) menşe şartını sağlaması gerekmektedir. Ancak, yükleniciye ait olup sahada kullanılan ve yapım işi bitince sahadan çekilecek inşaat makineleri için menşe kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
 • Menşe Kuralına göre uygun ülkeler www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan Teklif Alma Kuralları Rehberi içerisinde yer almaktadır.
 • Malların menşei; Türkiye için yerel sanayi Üretimi söz konusu olduğunda, “Yerli Malı Belgesi” ile, Menşe Kuralına uygun ülkeler için “Menşe Şahadetnamesi“ ile belirlenecektir.
 • Satın almanın uygunluğunu kanıtlamak üzere bu belgelerin sağlanması zorunludur. Menşe şahadetnameleri ilgili ülkenin yetkili kurumları tarafından verilmiş olmalıdır. Bunlar dışında herhangi bir belgenin menşe belgesi olarak kabulü mümkün değildir. Ancak yukarıda sayılan belgelerin zorunlu nedenlerle sunulmasının mümkün olmadığı durumlarda, hangi belgelerin menşein belgelenmesinde esas alınabileceği www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan Teklif Alma Kuralları Rehberinde açıklanmıştır.
 • Teklif veren potansiyel tedarikçiler, tekliflerinde malların menşeini yazılı olarak belirtmelidir. Malların menşei yazılırken ilgili ülkenin ismi net olarak belirtilmeli, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Bölgesi Ülkeleri gibi birden fazla ülkeyi kapsayacak şekilde menşe yazılmamalıdır. Yapım işlerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından açıklanan poz numaralarına göre her bir yapım işinin tanımı ve içeriği kontrol edilmeli ve yapı malzemesi içeren tüm kalemlerin menşei mutlaka belirtilmelidir.
 • Tedarikçi tarafından geçici kabulden önce malların menşeini gösteren belgeler faydalanıcıya verilmelidir. Faydalanıcı da TKDK’ya ödeme talebinde bulunurken, ödeme talep paketine menşe belgelerini eklemelidir.

Kurum tarafından yapılacak değerlendirmelerde, menşeleri yazılmamış veya menşe kuralına uymayan kalemlerin yer aldığı tekliflerde ilgili kalemler uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir

 

Başvuru sahibi teklif alma aşamasında www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan “Örnek Formlara” uymak zorunlu mudur?

Kurum internet sitesinde yayınlanan örnek formlar sadece başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olup, başvuru sahiplerinin bu formlara uyması gibi bir zorunluluk yoktur. Başvuru sahibi kendi hazırlandığı formlar çerçevesinde teklif alma işlemini gerçekleştirmeli ancak bu formlar Teklif Alma Kuraları Rehberinde belirtilen koşulları sağlamalıdır. 

Verilecek Desteklere ilişkin olarak imzalanan sözleşmeler ne kadar süre geçerli olacaktır?

Sözleşmeler projelerin uygulama dönemi ve bu dönemi takip eden 5 (beş) yıllık süreyi kapsayacaktır. 

Sözleşmeler başvuru sahibinin başvuru aşamasında hesapladığı ve kurumdan talep ettiği tutarlar üzerinden mi yapılacak ve bu tutarların tümü ödenecek midir?

Başvuru aşamasında hesaplanan tutarlar, Kurum tarafından IPARD Programı çerçevesinde değerlendirilecek ve sözleşmeye esas tutarlar belirlenecektir. Ödenecek nihai destek tutarları ise faydalanıcı tarafından gerçekleşmiş harcamaları kanıtlamak üzere sunulmuş olan belgelerin kontrolü ve yapılacak yerinde kontroller sonucunda Kurum tarafından belirlenecektir. 

Sözleşmelerde değişiklik yapılması mümkün müdür?

Bazı hususlar dışında; kurumun bilgisi dâhilinde sözleşmelerde değişiklik yapılması mümkündür. Sözleşme değişiklikleri için zeyilname düzenlenir. 

Hangi hususlarda sözleşme değişikliği yapılamaz?

 

Sözleşmede yatırımın amacına, yatırımın uygulama yerine yönelik değişiklik yapılamaz. Maksimum destek tutarı ve herhangi bir harcama kalemine ait destek tutarı artırılamaz. Talep edilecek değişiklik yatırımın kapsam ve amacını değiştirmemeli ve yatırımın sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz etkiye sahip olmamalıdır. Faydalanıcı her bir taksit döneminin son 20 gününde o döneme ait bir değişiklik talebinde bulunamaz. Ayrıca uygulama sonrası dönemin son 20 gününde de değişiklik önerisinde bulunulamaz. Faaliyet Dönemi bittikten sonra o dönemle ilgili değişiklik yapılmaz.

 

Projeler, üçüncü kişilere devredilebilir mi?

 

Projeler dolayısıyla sözleşmeler, faydalanıcının ( gerçek kişi olması durumunda ) ölüm hali dışında üçüncü kişilere devredilemez. Ölüm halinde yapılacak devir ise belli şartlar dahilinde mümkündür. Şöyle ki,

Faydalanıcının gerçek kişi olması ve Sözleşmenin herhangi bir döneminde ölümü halinde, Sözleşme fesih edilir. Yatırım, devam ettirmek üzere başvuran, 4721 sayılı Medeni Kanun’un Miras Hükümleri çerçevesinde mirası kabul etmiş, veraset ilamı ve diğer mirasçıların muvakkatini sunan ve IPARD başvuru şartlarını taşıyan varise  TKDK’nın uygun görmesi koşuluyla  devredilebilir. Yatırımın devredilmesi halinde TKDK ile ilgili varis arasında yeni bir sözleşme imzalanır.

 

Sözleşmeye yazılmış olan proje uygulama süresi uzatılabilir mi?

Kurum tarafından mücbir sebep olarak kabul edilen hallerde kurumun onayıyla proje uygulama süresinin uzatılmasına izin verilebilir. Süre uzatımı için sözleşme değişikliği yapılır ve zeyilname düzenlenir. 

Projelerin uygulanması sırasında Kurum avans ödemesi yapar mı?

 

Avans ödemesi sadece projenin uygulandığı bölgede doğal afet meydana gelmesi ve projenin bundan doğrudan etkilenmesi durumunda Avrupa Komisyonunun onayı alınmak koşuluyla yapılabilir. Bu durumlarda Kurum, Faydalanıcıya o ana kadar gerçekleşmiş toplam harcama tutarının %20’sini aşmamak kaydıyla avans ödemesi yapabilir.

 

Faydalanıcı sözleşmeyi feshedebilir mi?

Faydalanıcı projeyi sürdüremeyeceğini düşünüyorsa Kuruma yazılı bildirimde bulunarak sözleşmenin fesih edilmesini isteyebilir. 

TKDK sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir mi?

Sözleşmede belirtilen durumlarda TKDK sözleşmeyi yapacağı yazılı bildirimle tek taraflı olarak feshedebilir. 

Fesih anına kadar Faydalanıcıya ödenmiş tutarlarla ilgili nasıl bir işlem yapılır?

Sözleşmenin herhangi bir nedenle fesih edilmesi halinde TKDK, sözleşmenin fesih tarihine kadar ödenmiş tutarı geri ödemesini Faydalanıcıdan yazılı olarak talep eder. Faydalanıcı, öngörülen süre içinde ödeme yapmaz ise TKDK, borcun 6183 sayılı kanun uyarınca gecikme zammı ile birlikte tahsili için yasal yollara başvurur. 

Vergi borcu ya da sosyal güvenlik prim borcu olan faydalanıcılara ödeme yapılır mı?

Vadesi geçmiş vergi borcu ya da sosyal güvenlik prim borcu olan faydalanıcılara ödeme yapılmaz. 

Faydalanıcı tedarikçilere olan ödemelerini elden yapabilir mi?

Faydalanıcı tedarikçilere olan ödemelerini elden değil banka aracılığı ile yapacaktır. 

Kaç tür uygun harcama TKDK tarafından desteklenmektedir?

Detayları Uygun Harcamalar Listesinde yer aldığı üzere 4 tür uygun harcama vardır. Bunlar:

 

1. Yapım işleri,

 

2. Makine-Ekipman Alımı,

 

3. Hizmet Alımı,

 

4.Proje Görünürlük harcamalarıdır

 

 

Hangi harcamalar TKDK tarafından desteklenmemektedir?

 

·  Arazi ve mevcut binaların satın alınması,

·  İkinci el makine ve ekipman alımı,

·  Canlı hayvan satın alınması,

·  Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,

·  KDV ve ÖTV dahil olmak üzere vergi ve harçlar,

·  Gümrük resmi ve ithalat vergileri, (Başvuru Sahibinin, proje uygulaması sırasında yapacağı harcamalara ilişkin tüm vergiler uygun harcamalar olmayıp destek kapsamı dışındadır. Bununla birlikte, söz konusu harcamalar açısından istisna ve muafiyet sağlanan durumlara ilişkin düzenlemeler, Maliye Bakanlığı’nca gerçekleştirilmektedir. Söz konusu tebliğe ve bu hususa ilişkin diğer bilgiler www.maliye.gov.tr ve www.tkdk.gov.tr adreslerinde bulunmaktadır.)

·  İşletme giderleri,

·  Bakım ve amortisman giderleri,

·  Her türlü kira gideri,

·  Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler

·  Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,

·  Döviz – TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri, kambiyo kayıpları,

·  Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,

·  Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,(Ayni katkılar uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecek, bu katkılar, faydalanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, destek verilmesi durumunda, faydalanıcı başvuru formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.)

·  Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları,

·  Projelerin seçimi ve sözleşme öncesinde Başvuru Sahipleri tarafından yapılan projeye ilişkin harcamalardan uygun harcama olarak kabul edilen ve “Hizmet alımı nedir, kapsamında neler vardır? sorusunun cevabı” bölümünde belirtilen istisnalar dışında kalanlar.

 

Proje kapsamında olup uygun olmayan harcamaları göstermek gerekir mi?

Proje bütünlük arz ettiğinden Başvuru formu ek A3.5’te uygun olmayan harcamalar da taksitler bazında gösterilecektir. 

Uygun harcamalar listesine nasıl ulaşılabilir?

 

Uygun harcamalar Başvuru Çağrı Rehberi Ek 2.6’da ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. TKDK resmi internet sitesi “Proje Başvuru İşlemleri” bölümünde ilgili alt tedbir için hazırlanmış olan bilgilendirme dokümanlarında “Uygun Harcamalar Listesi” ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

 

Hizmet alımı nedir, kapsamında neler vardır?

 

Yatırım bütçesi içerisinde yer alan makine ve ekipman alımı ile yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla % 12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara dahil olmak üzere makine ve ekipman alımı ile yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla %4’üne tekabül eden ve 6.000 Avro’yu aşmayan iş planı hazırlığı ( teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil ) ile ilgili alımlar uygun harcamalardır.

 

Görünürlük harcamaları nedir, kapsamında neler vardır?

Görünürlük harcamaları, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla makine ve ekipman, yapım işleri ve hizmet alımları uygun harcamaları toplamının en fazla %1’ine tekabül eden, makine ve ekipman,yapım işleri ve hizmetalımları uygun harcamalar toplamının 500.000 Avro’ya kadar olduğu durumlarda tabela alımları ve 500.000 Avro ve üzerinde ise pano alımları ile görünürlüğü sağlayacak diğer alımları ifade eder. Yatırım görünürlük giderleri ilgili proje bütçesi içerisinde yer almalıdır. 

Uygun harcamalar ne zaman gerçekleştirilmelidir?

Uygun harcamalar, faydalanıcı tarafından yatırımın uygulama süresi içinde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ancak, projenin başvuru için hazırlanması sürecinde yapılan harcamalardan; mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınması ile iş planı hazırlanması gibi harcamalar, desteklenmek için seçilmiş ve sözleşmesi imzalanmış projeler açısından uygun olarak kabul edilecektir. 

Başvuru sahibi tarafından talep edilen destek tutarında Kurum tarafından kesinti yapılabilir mi?

 

Sözleşme öncesi kontroller ve projenin değerlendirilmesi sonucunda, TKDK başvuru sahibine verilecek destek tutarında kesintiye gidebilir. Bütçedeki herhangi bir değişiklik konusunda başvuru sahibi bilgilendirilir.

 

Başvuru sahibi tarafından başvuru formunda beyan edilen maliyetler nasıl incelenir, neler dikkate alınır?

 

Destek tutarının tespitinde TKDK tarafından “gerekli” harcamalar için “uygun (etkin ve gerçek)” maliyetler esas alınacaktır. Yatırım kapsamında gerçekleştirilecek satın alımlarda, ülkede genel kabul görmüş ticari teamüller ve serbest piyasa koşulları izlenecektir. Yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde piyasa fiyatlarının üzerinde olan harcama kalemlerinin tespit edilmesi durumunda TKDK söz konusu harcama kalemlerinin fiyatlarında kesinti yapabilir, bunları uygun olmayan harcama olarak kabul edebilir veya projeyi ret edebilir. Başvuru sahibi teklif alma ve teklifleri değerlendirme aşamasında bu hususa dikkat etmelidir.

 

Hangi tedbire hangi uygun harcama kalemlerinin uygun olduğunu nasıl tespit edeceğiz?

 

Uygun harcamalar Başvuru Çağrı Rehberi Ek 2.6’da ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. TKDK resmi internet sitesi Proje Başvuru İşlemleri bölümünde ilgili tedbir için hazırlanmış olan bilgilendirme dokümanlarında Uygun Harcamalar Listesi ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

 

Başvuru paketinin Kuruma teslim edilmesinden sonra iş planı analizi nerede yapılır?

Başvuru kabul işlemlerini İl Koordinatörlükleri yapar. Ancak İş planı değerlendirilmesi tamamıyla Kurum merkezinde Proje Yönetimi Koordinatörlüğünce yapılır. 

Kaç farklı iş planı formatı bulunmaktadır?

2 ayrı formatta iş planı bulunmaktadır. Bunlar;

 

 • B1 İş Planı : Uygun harcama tutarı 500.000 TL ve altında olan Gerçek Kişiler için ,
 • B2 İş Planı : Tüzel Kişiler ve uygun harcama tutarı 500.000 TL üzerinde olan gerçek kişiler için
 •  

İş planı hangi ortamda doldurulmalıdır?

Başvuru sahibi, ilgili iş planı formatını Kurumun web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) temin ederek bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurmalıdır. 

Projemize destek kararı çıkmadığı takdirde iş planı hazırlanması için yaptığımız harcamalar karşılanacak mıdır?

Hayır, sadece destek kararı alınan projelerin iş planı hazırlama maliyetleri desteklenecektir. 

İş planı formatı nasıl temin edilebilir?

İş planı formatı, elektronik ortamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (www.tkdk.gov.tr) web sitesinin “ PROJE BAŞVURU İŞLEMLERİ” sayfasından temin edilebilir. 

İş planında doldurulacak kısımlar için açıklamalar nerde bulunur?

 

İş planı formatlarında yer alan her başlık altında ilgili bölümün nasıl doldurulacağı hakkında ve hangi bilgilerin verilmesi gerektiği konusunda açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca, İş Planı hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken genel hususların yer aldığı “İş Planı Hazırlama Rehberi, Finansman Kaynakları Hakkında Bilgilendirme Dokümanı, Yardımcı Hesaplama Programı ve Kullanım Kılavuzu” bulunmakta olup, Kurumun web sitesinden ( www.tkdk.gov.tr ) temin edilebilir.IPARD 2 programı nedir?

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir.

 

IPARD desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. (Not:IPARD Programına www.tarim.gov.tr yada www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 

 

IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mıdır?

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir.Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme zammı ile birlikte geri alımı söz konusudur. 

Başvurular hangi tarihler arasında kabul edilecektir?

Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlüklerinde kabul edilecektir. Başvuru paketlerinin teslimi için son tarih ve saat, ilgili “Başvuru Çağrı İlanı”nda belirtilmektedir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvurular nerelere yapılacaktır?

IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları il de yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

TKDK İl Koordinatörlüklerinin iletişim bilgileri nelerdir?

İl Koordinatörlüklerinin iletişim bilgilerine TKDK resmi web sayfasında İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ menüsünden ulaşabilirsiniz. 

Desteklenen Tedbirlerin adları nelerdir?

Tedbir 101. Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar;

 

 • Alt-Tedbir 101.1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • Alt-Tedbir 101.2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 

Tedbir 102. Üretici gruplarının kurulmasına destek

(Bu tedbire ilişkin akreditasyon çalışmaları devam ettiğinden hâlihazırda uygulanmamaktadır)


Tedbir 103. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar ;

 

 • Alt-Tedbir 103.1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması
 • Alt-Tedbir 103.2 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması
 • Alt-Tedbir 103.3 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlaması
 • Alt-Tedbir 103.4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması

 

Tedbir 302. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi;

 

 • Alt-Tedbir 302.1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
 • Alt-Tedbir 302.2 Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi
 • Alt-Tedbir 302.3 Kırsal Turizm
 • Alt-Tedbir 302.4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

 

IPARD programının uygulanacağı iller hangileridir?

1.Uygulama Dönemi: (20 İl)

 

 • Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat.

 

2.Uygulama Dönemi: (22 İl)
 • Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak.

 

Başvuru Paketini hazırlamak için bilgilendirme dokümanlarını nereden temin edebilirim?

 

Başvuru Paketini hazırlamak için ihtiyaç duyulacak bilgilendirme dokümanları elektronik ortamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

 

Ayrıca basılı olarak İl Koordinatörlüklerinden ( İl Koordinatörlükleri Adres Listesi Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer almaktadır ) ücretsiz olarak temin etmek mümkündür.

 

Başvuru paketi içeriğindeki Teknik Proje, İş Planı ve Başvuru Formlarına ile diğer dokümanların örnek formatlarına http://www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Başvuru paketi kaç adet hazırlanacaktır?

Bir orjinal iki kopya olmak üzere toplam 3 adet başvuru paketi hazırlanacaktır. 

Başvuru paketinde olması gereken dokümanlar nelerdir?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun http://www.tkdk.gov.tr internet adresi üzerinden doldurulmuş yatırımın yapılacağı;
 
A.Alt Tedbire ait Başvuru Formu

Başvuru Formu Ekleri
A1. İlgili Alt Tedbire Özgü Taahhütnameler
A2. Teknik Kurumlardan Temin Edilen Resmi Belgeler
A3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun http://www.tkdk.gov.tr internet adresi üzerinden doldurulmuş Uygun Olan/ Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları
A4-A5. Seçilen/ Seçilmeyen Teklifler ve Ekleri,
A6. Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu,
A7. Yasal Mali Tablolar
A8. Mevcut Varlıklar Listesi,
A9. Projeler ( Mimari, Statik, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat), Metraj Cetveli,
A10. Makine Ekipman Yerleşim Planı ve Listesi
A11. Yapı Ruhsatı ya da Yapı Ruhsatı Alınmasına Gerek Olmadığını Gösteren Resmi Yazı

B. İş Planı

C. Teknik Proje

Not: Bu konuda detaylı bilgilere http://www.tkdk.gov.tr adresi “PROJE BAŞVURU İŞLEMLERİ” sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başvuru yatırım sahibi tarafından mı teslim edilecek?

Başvuru Paketi, gerçek kişilerde başvuru sahibinin kendisi veya noter onaylı vekâlet belgesine sahip vekili, tüzel kişiliklerde imzaya yetkili kişi (imza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) tarafından projenin uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüğüne teslim edilir. 

Kurum destek ödemelerini ne zaman yapacaktır? Kurumunuz ödeme için kaç taksite izin vermektedir?

 

Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre 1, 2 veya 3 taksit halinde yapılacaktır. Uygun harcama tutarı 250.000 Avro’ya kadar olan projelerde tek taksit, uygun harcama tutarı 250.001-1.000.000 Avro aralığında olan projelerde bir veya iki taksit, uygun harcama tutarı 1.000.001-3.000.000 Avro aralığında olan projelerde ise bir veya iki veya üç taksit halinde ödeme yapılması söz konusudur. Her bir taksite ilişkin ödeme, o dönemde gerçekleşmiş harcamaları gösteren Ödeme Talep Paketinin eksiksiz olarak İl Koordinatörlüğü’ne teslimini takip eden 3 (üç) aylık süre içinde yapılacaktır. Taksit dönemlerine ait harcamaları planlamak başvuru sahibinin inisiyatifindedir.

Ancak başvuru çağrı ilanlarına göre TKDK ilk taksit için ya da yatırımın tamamı için süreler belirleyebilir. Proje bazında yatırımların tek ödeme veya taksitlendirilmesi kapsamında, ilgili başvuru çağrı dönemine ait başvuru çağrı ilanı ve bu konuda TKDK web sayfasında yapılacak duyurular dikkate alınmalıdır. İlgili çağrı ilanına kurumumuzun resmi web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) bakılmalıdır.

 

Ödemeler nasıl yapılmaktadır?

IPARD kapsamındaki ödemeler faydalanıcının sunacağı faturalar ve diğer destekleyici belgeler üzerinden hesaplanır.Ödemeler, faydalanıcının ödeme talep paketini sunduğu tarihten itibaren azami 3 ay içinde beyan edilen banka hesabına aktarılır. Faydalanıcıya ödemeler, nakit olarak elden yapılmaz. 

Uygulama Dönemi, Fiziki Kapanış, Uygulama Sonrası Dönem, Mali Kapanış terimleri ne anlama gelmektedir?

Uygulama Dönemi (Yatırım Dönemi): Desteklenmek üzere belirlenmiş projeler için sözleşme imzalanması ile başlayan ve son ödemenin yapılması ile biten dönemi ifade eder. Bu dönem, projenin gerçekleştirileceği dönemdir.

 

Fiziki Kapanış: Projeye ilişkin son ödemenin yapıldığı tarihi yani uygulama döneminin sonunu ifade eder. Uygulama Sonrası Dönem: Son ödeme yapıldıktan sonraki 5 (beş) yıllık dönemdir.

 

Mali Kapanış: Uygulama sonrası dönemin sona erdiği tarihi yani sözleşmenin bitişini ifade eder. 

 

Görünürlük faaliyetleri, ne zaman başlatılmalı ve ne kadar süre ile uygulanmalıdır?

Görünürlük uygulamaları, projenin 1.ödeme talep paketi teslim tarihinden önce yerleştirilmiş olmalı ve projenin mali kapanışa kadar yerinde kalmalıdır. 

IPARD programı proje seçimi için sıralama kriterleri önemli midir?

Evet. Çünkü IPARD Programı sıralama kriterlerine göre yapılan değerlendirmeden elde edilen puan projelerin nihai sıralamasını belirler ve projeler en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Daha ayrıntılı bilgi için başvuru çağrı rehberi bölüm 7.3 ve 7.4’e bakınız. 

Projemin uygun bulunması destek verileceği anlamına gelir mi?

Hayır. Bir projenin uygun görülmesi mutlaka destekleneceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla tüm şartları sağlayan bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, IPARD programında belirlenen destek bütçesinin elverdiği kadar proje destek kapsamına alınacak ve bu projeler için sözleşme imzalanacaktır. 

Aynı başvuru çağrısı döneminde birden fazla başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır. Bir başvuru çağrı döneminde aynı tüzel kişilik veya aynı gerçek kişi adına birden fazla proje başvurusunda bulunamazsınız. 

Başvuru sahibi aynı anda birden fazla başvuruda bulunabilir mi?

 

Başvuru sahibi, mevcut projesinin fiziki kapanışından yani son ödemesinin yapılmasından önce yeni bir proje başvurusu yapamaz. Desteklenecek yatırım sayısı IPARD Programı süresince dördü geçemez.

 

Teklif alma Kuralları hangi alımlar için geçerlidir?

Teklif Alma Kuralları,proje kapsamında belirlenen uygun harcamalar için geçerli olacaktır. Uygun olmayan harcamalar için Başvuru sahibi Teklif Alma Kurallarına uymak zorunda değildir. 

Başvuru Sahibi hangi harcama alanlarında teklif alımına çıkacaktır?

Başvuru sahibi 4 Harcama alanında alıma çıkacaktır. Bunlar; Makine-Ekipman alımı, Yapım İşleri, Hizmet alımı ve Görünürlük Harcamalarıdır. 

Başvuru sahibi harcama alanları kapsamında desteğe esas kalemleri nasıl belirleyecektir?

 

Başvuru sahibi “Uygun Harcamalar Listesi”ni dikkate alarak alım kalemlerini belirlemelidir. Bu liste dışındaki alımlar hibe desteği içerisinde değerlendirilmeyecektir. Ancak uygun harcamalar listesinin “DİĞER” alt başlığı kapsamında talep edilen harcama kalemleri proje amacına uygun bulunduğu taktirde kabul edilebilir.

 

Alımlar lotlara bölünebilir mi?

Başvuru sahibinin her bir harcama alanından alacağı teklif sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur. Genel uygulama olarak, başvuru sahibi 4 harcama alanının her birinde, ilgili harcama alanı kapsamında alacağı tüm uygun alımları içerecek ve bir defada alım yapacak şekilde tek teklife çıkmalı, teklifleri kendi içerisinde bölmemelidir. Ancak aynı harcama alanı içerisinde farklı özellikteki alım kalemleri söz konusu olduğunda ve bunların bir defada satın alınması mümkün olmadığı durumlarda başvuru sahibi, ilgili harcama alanında benzer kalemleri bir araya getirmek suretiyle birden fazla defada alım yapabilir. 

Başvuru sahibi, hangi harcama alanlarında ne zaman teklife çıkacaktır?

Başvuru sahibi Teklif alma işlemini,

 

 • İş planı hazırlığı(fizibilite ve teknik proje dahil), mimarlık, mühendislik projeleri ve iş planı hazırlığı için gerek duyacağı diğer hizmet alımları için, iş planı hazırlama aşamasından önce,
 • Yapım işleri, makine ve ekipman alımı,iş planı hazırlığı dışında kalan hizmet alımları ve görünürlük kapsamındaki harcamalar için, iş planı (proje) hazırlama aşamasında gerçekleştirmelidir.
 •  

Başvuru sahibi, Teknik şartnamenin ve Teklif Davet Mektubunun hazırlanması ve potansiyel tedarikçilere gönderilmesi sırasında hangi hususlara dikkat etmelidir?

 

Teknik şartnameler yatırım kapsamındaki tüm harcama alanları için (Yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları) için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Teknik şartnamelerde satın alımı yapılacak her bir kalem ayrı ayrı belirtilmelidir.

 

Makine ve ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük kapsamında yapılacak alımlar için hazırlanacak teknik şartnamede; başvuru sahibinin adı ve soyadı belirtilmeli, alımı yapılacak malların/ hizmetlerin adı, teknik özellikleri / özellikleri, birimi ve alım miktarı tablo şeklinde hazırlanmalıdır. Satın alınacak makine ve ekipmanlar başvuru yapılacak tedbirin uygun harcamalar listesine uygun olarak belirlenmelidir. Teknik şartnameler spesifik bir marka veya ürün için hazırlanmamalı, teknik şartnamede marka veya model kesinlikle belirtilmemelidir.

Kurum tarafından yapılacak değerlendirmelerde teknik şartnamenin spesifik bir markaveya ürün için hazırlandığı veya teknik şartnamede marka veya model belirtildiği tespit edilirse Kurum, başvuru sahibinden açıklama isteme, söz konusu kalemleri uygun olmayan harcama olarak değerlendirme veya teknik şartnamenin ait olduğu harcama alanının/ lotun tamamını uygun olmayan harcama olarak değerlendirme hakkına sahiptir.

 • Yapım işleri için hazırlanacak teknik şartnamede; başvuru sahibinin adı, soyadı ve yapım işi ile ilgili gerekli tüm koşullar belirtilmelidir. Yapım işleri ile ilgili alımlarda yapım işinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen poz no, adı, birim ve miktarının belirtildiği bir keşif özeti hazırlamalıdır. Keşif özeti, başvuru yapılacak tedbirin uygun harcamalar listesinde belirtilen her bir inşaat mahal’i için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Hazırlanan keşif özeti ile yapım işinin çizimleri teknik şartname ile birlikte tedarikçilere mutlaka gönderilmelidir.

 • Başvuru sahibi teklif davet mektubunda, teklif davet mektubunun tarihini, teklifi ne amaçla istediğini, iletişim bilgilerini, teklifin sunulması gereken son tarihi, teklifin hangi tarihe kadar (gün/ ay / yıl olarak) geçerli olacak şekilde hazırlanması gerektiğini, teklifin ekinde hangi belgeler olması gerektiğini, teklifin geçerli ve uygun olması için gereken diğer şartlar ile varsa kendi istediği özel şartları belirtmelidir.

 • Başvuru sahibi, tüm potansiyel tedarikçilere aynı tarihli tek tip teklif davet mektubu ile tek tip teknik şartname göndererek bunlara dayalı teklif alımı yapacak, böylece potansiyel tedarikçiler arasında adil rekabet, şeffaflık ve eşit muamele ilkesi sağlanmış olacaktır. Kurum tarafından yapılacak değerlendirmelerde tüm potansiyel tedarikçilere/ yüklenicilere aynı tarihli tek tip teklif davet mektubu ile tek tip teknik şartname gönderilmediği tespit edilirse Kurum bu tekliflerin ait olduğu harcama alanını/lotun tamamını uygun olmayan harcama olarak değerlendirme hakkına sahiptir.

 

Teklif geçerlilik süresi en az hangi süreci kapsamalıdır? Teklif Geçerlilik süresinin belirlenmesi aşamasında nelere dikkat edilmelidir?

Başvuru sahibi ilgili alım kapsamında teklif geçerlilik süresini belirlemeli ve bu geçerlilik süresini teklif davet mektubuna yazarak bu süreye uygun teklif almalıdır. Teklif geçerlilik süresi teklif davet mektubunda mutlaka gün/ ay / yıl olarak belirtilmelidir.
Yapım işleri, makine ekipman, görünürlük ve kurumla sözleşme imzalanmasından sonra yapılacak bütün hizmet alımları için tekliflerde, teklif geçerlilik süresi en az başvuru teslim tarihini kapsamalıdır. Yani başvuru yapıldığı tarih itibariyle başvuru dosyasında bulunan bu alımlara ilişkin tüm teklifler geçerli olmalıdır.
Başvuru sahibi teklifin geçerlilik süresini belirlerken, aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.
a) Hizmet alımı içerisinde yer alan ve iş planı hazırlama aşamasında gerçekleştirilecek; iş planı hazırlığı, mimarlık, mühendislik projeleri, fizibilite çalışmaları ve iş planı hazırlığı için gerek duyulan diğer hizmet alımları için teklif geçerlilik süresinin en az başvuru teslim tarihini kapsaması zorunlu değildir.
b) Yapım işleri, makine ekipman alımı ve görünürlük kapsamındaki harcamalar ile kurumla sözleşme imzalanmasından sonra gerçekleştirilecek hizmet alımları için alınacak teklifler, Kurum ile olası sözleşme imzalama aşamasında geçerliliğini korumalıdır. Bu çerçevede;
·  Başvuru sahibine, öncelikle teklif geçerlilik süresini Kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsayacak şekilde belirlemesi ve bu süreye uygun olarak teklif alması önerilir.
·  Başvuru sahibi, Kurum ile olası sözleşme imzalama dönemini kapsayacak şekilde teklif alamayacak ise, teklif davet mektubunda en az başvuru teslim tarihini kapsayacak şekilde teklif geçerlilik süresini belirlemeli ve bu süreye uygun teklifini almalıdır.
·  Başvuru sahibi, oluşabilecek fiyat artışlarının kendisi tarafından karşılanacağına ilişkin A1-40 No’lu taahhütnameyi başvuru formu ekinde mutlaka sunmalıdır.
Başvuru sahibi teklifleri, teklif davet mektubunda belirttiği tarihe uygun olarak almalıdır.
Kurum tarafından yapılacak değerlendirmelerde, teklif geçerlilik süresinin belirtilmemesi, belirtilen geçerlilik süresinin teklif davet mektubunda belirtilen süreden az olması veya teklif geçerlilik süresinin başvuru teslim tarihini kapsamaması durumlarında Kurum tarafından başvuru sahibinden açıklama istenecektir. Yapım işleri, makine ekipman, görünürlük ve kurumla sözleşme imzalanmasından sonra yapılacak bütün hizmet alımları için alınan tekliflerde, teklif geçerlilik süresinin başvuru teslim tarihini kapsamaması durumunda tekliflerin ait olduğu harcama alanının / lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir. Başvuru sahibi teklif alma ve teklifleri değerlendirme aşamasında bu hususa dikkat etmelidir.

Başvuru sahibi, yapacağı alımların 10.000 Avro üzerinde olup olmadığını nasıl belirleyecektir? Alım tutarı 10.000 Avronun üzerinde veya altında ise nasıl bir uygulama yapacaktır?

 

 • Başvuru sahibi proje kapsamında planladığı satın alımlar için bir piyasa araştırması yapacaktır.

 

 • Araştırma neticesinde ortalama fiyatları belirleyecektir.

 

 • Belirlediği fiyatlar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen kur değişim oranını (döviz alış kuru) kullanmalıdır.

 

 • Buna göre toplamda ilgili alım değerinin, 10.000 AVRO’nun üzerinde mi, yoksa altında mı olduğuna karar verecektir.

 

 • Başvuru sahibi teklife çıkacağı yani aynı teklif davet mektubu ile alacağı alımlarda her bir kalemin ayrı ayrı 10.000 Avro üzerinde veya altında olup olmadığını değil, bütün kalemlerin toplam fiyatının 10.000 Avronun üzerinde veya altında olup olmadığına karar verecektir. Örneğin başvuru sahibi Makine-ekipman alımı kapsamında 10 kalem malın alımını aynı teklif davet mektubu ve aynı şartnameye dayanarak tek lotta almayı planlıyorsa; bu 10 kalem için ayrı ayrı piyasa araştırması ve kur değişimi yapılacak, ancak 10.000 Avro sınırı bu 10 kalemin toplam fiyatına bakılarak belirlenecektir.

 

 • Kur değişimi sonucunda Başvuru sahibi, 10.000 Avro üzerindeki satın alımlar için en az 3 farklı potansiyel tedarikçiden 3 geçerli teklif, 10.000 Avro ve altındaki satın alımlar için en az 1 , geçerli teklif almak zorundadır.

 

 

Potansiyel Tedarikçiler Teklifin fiyatlandırmasında hangi hususlara dikkat etmelidirler?

Yurtiçinde üretilen mallar için, birim ve toplam fiyatlar vergiler ve harçlar hariç olarak teklif edilmelidir.

 

 • İthal edilecek olan mallar için, birim ve toplam fiyatlar gümrük vergileri hariç, DDP olarak (Gümrük Vergileri Ödenmiş) teklif edilmelidir.
 • Yurt dışı ve yurt içinden verilecek tekliflerde fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır.
 • Teklifler TL dışında farklı para birimleri üzerinden de verilebilir. Bu durumda kur değişimi başvuru sahibine ait olup, başvuru sahibi teklif davet mektubundaki tarihi dikkate alarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan kur değişim oranlarını (döviz alış kuru) kullanarak teklif fiyatını TL’ye çevirmelidir.
 • Tekliflerde, teklif geçerlilik süresi gün/ay/yıl olarak mutlaka belirtilmelidir.
 • Makine ve ekipman alımı, yapım işleri (sadece yapı malzemeleri için) ve görünürlük kapsamındaki harcamalar için her bir kalemin menşei teklifte yazılı olmalıdır.
 • Makine ve ekipman alımı kapsamında, teklif veren tedarikçiler tekliflerinde teknik şartnamede yer alan her bir kalem için marka ve model ile bu marka ve modelin teknik özelliklerini mutlaka belirtmelidirler.
 •  

Tekliflerde yer alan fiyatların piyasa koşullarının çok üzerinde olması durumunda nasıl bir uygulama yapılacaktır?

 

 • Gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek satın alımlarda, ülkede genel kabul görmüş ticari teamüller ve serbest piyasa koşulları izlenecektir.

 • Başvuruların değerlendirilmesi sırasında Kurum, tüm alımlar için teklifte yer alan her bir kalemin piyasa fiyatlarına uygun olup olmadığını kontrol edecektir. Bu aşamada Kurum, tekliflerde yer alan her bir kalemin fiyatını, teknik şartnamede o kalem için belirlenmiş teknik özellikleri baz alarak kendi fiyat veri tabanı ile karşılaştıracak ve piyasa araştırmaları yapacaktır. Bu değerlendirme sırasında Kurum, başvuru sahibi ve tedarikçilerle görüşme, ilave bilgi veya belge talep etme hakkına sahiptir.

 • Kurum tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde piyasa fiyatlarının çok üzerinde harcama kalemleri tespit edildiği taktirde, Kurum bu kalemlerin fiyatlarında azaltma yapma veya bu kalemleri uygun olmayan harcama olarak kabul etme veya projeyi reddetme hakkına sahiptir.

 • Yapım işlerinde fiyatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği güncel birim fiyatları aşmamalıdır. 

 

Başvuru sahibi alım yapılan alanda faaliyet göstermeyen, ancak alım yapılacak ürün veya malı satan bir potansiyel tedarikçiden teklif alabilir mi?

 

 • Başvuru sahibi, alım yapacağı alanda faaliyet gösteren potansiyel tedarikçilerden teklif almalıdır.
 • TKDK tarafından yapılacak değerlendirmede teklifin ekinde yer alan potansiyel tedarikçinin faaliyet belgesi incelenecektir.
 • Yapılacak incelemelerde alım yapılacak alanda faaliyet göstermeyen bir potansiyel tedarikçiden/yükleniciden teklif alındığı tespit edilirse teklifin ait olduğu harcama alanının/lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir.

 

Teklif verenler teklifin ekinde hangi belgeleri sunmalıdırlar? Teklifini ekinde bu belgeler sunulmadığı veya eksik olduğu durumlarda nasıl bir uygulama yapılacaktır?

 

 • Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
 • Teknik şartnamenin ve sadece yapım işlerinde keşif özetinin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi

Potansiyel Tedarikçi/yüklenici;

 • Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından Kurumun Başvuru Çağrısına çıktığı tarihten sonra alınmış “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
 • Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt belgesi”,
 • Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”

Potansiyel Tedarikçi;

 • Ticaret ve Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından Kurumun Başvuru Çağrısına çıktığı tarihten sonra alınmış “Faaliyet belgesi veya faaliyet alanını gösteren belge”,
 • Esnaf ve Sanatkarlar Odasına üye ise, Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Kurumun Başvuru Çağrısına çıktığı tarihten sonra alınmış Mesleki Faaliyet Belgesi,
 • Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise bağlı olduğu meslek odasından alınmış Kurum tarafından başvuru çağrısına çıkıldığı yıla ait “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi

Yapım işleri kapsamında teklif veren yüklenici işin bir kısmını veya tamamını alt yükleniciye verecek ise, bu durumu teklifinde belirtmeli ve teklif ekinde sunması gereken ve yukarıda belirtilen eklerden 3 ve 4. maddelerde yer alan belgeleri işi vereceği alt yüklenici için de teklifin ekinde sunmalıdır. Şayet işin bir kısmı veya tamamının alt yükleniciye verilmesi teklif verme aşamasından sonraki bir dönemde gerçekleşir ise tedarikçi, alt yüklenici ile ilgili yukarıda bahsedilen belgeleri başvuru sahibine/faydalanıcıya sunmalıdır. Başvuru sahibi/faydalanıcı da bu belgeleri Kuruma sunmak zorundadır. Bu durum faydalanıcı ile Kurum arasında yapılan sözleşmede bir değişiklik gerektiriyor ise faydalanıcı bu değişiklik için Kuruma başvurmak zorundadır. Bu belgeler teklifin ekinde yer almadığı zaman başvuru sahibine bu belgeleri tamamlatması için TKDK tarafından eksik evrak bildirimi yapılır ve bu bildirimde belirtilen süre içerisinde tamamlatılması istenir. Başvuru sahibi tarafından bu eksik belgeler tamamlatılmadığı takdirde teklifin ait olduğu harcama alanının/lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir.

 

Geçerli Teklif Nedir? Proje Kapsamında sunulan teklifler geçersiz olursa nasıl bir uygulama yapılacaktır?

 

 • Geçerli teklif; teklif tarihinin belirtildiği, teklif verenin tam adı ( Ticari unvanı ), adresi, vergi numarası, ticaret sicil numarası ( Sanayi ve Ticaret Odası’na üye olmayan tedarikçilerde Esnaf Sicil Numarası ) ile imza ve kaşesinin yer aldığı, tüm kalemlerin menşe kuralına uygun şekilde menşelerinin yazıldığı, teklif geçerlilik süresinin belirtildiği, teknik şartnameyi / keşif özetini karşılayan, teknik şartnamede / keşif özetinde belirtilen tüm kalemlerin KDV ve diğer tüm vergiler hariç olarak fiyatlandırıldığı tekliftir.
 • Başvuru sahibi tarafından Kuruma teslim edilen tekliflerde, 10.000 Avro üzerindeki alımlarda farklı tedarikçilerden / yüklenicilerden alınması gereken en az 3 teklifin, 10.000 Avro ve altındaki alımlarda alınması gereken en az 1 teklifin geçerli teklif şartlarından herhangi birisini taşımaması, yani geçersiz olması durumunda, eğer geçersiz olan teklif seçilen teklifse teklifin ait olduğu harcama alanının / lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir. Eğer geçersiz olan teklif seçilmeyen teklifse diğer geçerli tekliflere bakılacak ve 10.000 Avro üzerindeki alımlarda farklı tedarikçilerden / yüklenicilerden alınması gereken en az 3 teklif, 10.000 Avro ve altındaki alımlarda alınması gereken en az 1 teklifin geçerli teklif şartı sağlanmıyorsa teklifin ait olduğu harcama alanının / lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir.

 

Başvuru sahibi aldığı teklifleri değerlendirirken nelere dikkat etmelidir?

Başvuru sahibi teklifleri değerlendirirken aşağıdaki kurallara dikkat etmelidir:

 

 • 10.000 AVRO üzeri alımlar için en az üç farklı potansiyel tedarikçilerden üç adet teklif aldığını kontrol etmelidir.

 

 • 10.000 AVRO ve altı alımlar için en az bir adet teklif aldığını kontrol etmelidir.

 

 • Tekliflerin geçerli olup olmadığını kontrol etmelidir.

 

 • Teklifin ekinde istenilen belgelerin olup olmadığını kontrol etmelidir.

 

 • Teklif edilen fiyatların, serbest piyasa şartlarına göre, makul ve kıyaslanabilir olmasına dikkat etmelidir.

 

 • Tekliflerdeki hesaplama ve toplamaların doğruluğunu kontrol etmelidir.

 

Yeterli sayıda teklif alınamaması veya teklif(ler)in geçerli olmaması durumunda, Başvuru sahibi tarafından yeniden teklif istenmelidir. Bu durumda başvuru sahibi AVRO/TL dönüşüm miktarını da , bu yeni teklif davet mektuplarının potansiyel tedarikçilere gönderilme tarihi olarak yeniden hesaplamalıdır. Başvuru sahibi teklifteki hesaplama ve toplamaların doğruluğunu kontrol etmelidir. Teklifteki hesaplama hatalarında sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. 

 

Başvuru sahibi en düşük fiyatlı teklifi seçmek zorunda mıdır? Şayet en düşük fiyatlı teklifi seçmemiş ise nasıl bir uygulama yapmalıdır?

 

 • Geçerli tekliflerin değerlendirilmesinde en önemli kural, toplamda en düşük değere sahip geçerli teklifin seçilmesi ve iş planı bütçelendirmesinde kullanılacak olmasıdır.

 

 • Şayet daha yüksek değere sahip geçerli bir teklif kullanılacak ise, gerekçesi başvuru formu ekinde yer alacak “Maliyet Gerekçelendirme Tablosu”nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.

 

 • En düşük fiyatlı teklifin seçilmemesi durumunda Maliyetleri gerekçelendirme tablosunda yer alacak gerekçelere esas teşkil eden kriterler www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan Teklif Alma Kuralları Rehberi içerisinde yer almaktadır.

 

 

Faydalanıcı proje kapsamında desteğe esas satın alımlarını ne zaman yapmalıdır? Faydalanıcının proje hazırlama sürecinde seçtiği teklif sahibi tedarikçiden alım yapma zorunluluğu var mıdır?

 

 • Proje kapsamındaki tüm alımlar, TKDK tarafından yatırımın uygun bulunması ve sözleşme imzalanmasından sonra yapılmalıdır.

 

 • TKDK ile sözleşme imzalanmadan önce yapılacak alımlar uygun harcama olsa dahi desteklenmeyecektir.

 

 • Ancak hizmet alımı kapsamında iş planı hazırlığı, mimari ve mühendislik projeleri, fizibilite hazırlığı ve iş planı hazırlığı için gerek duyulacak diğer hizmetlerde alım işlemi iş planının hazırlaması aşamasında gerçekleşecektir. Bu nedenle iş planı hazırlığı, mimari ve mühendislik projeleri, fizibilite ,hazırlığı ve iş planı hazırlığı için gerek duyulacak diğer hizmetlerde için yapılan alımlar, eğer proje TKDK tarafından uygun bulunur ve sözleşme imzalanırsa hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

 

 • Faydalanıcı, seçtiği ve iş planı bütçelendirmesinde kullandığı geçerli teklifin sahibi olan tedarikçi ile alım sözleşmesi imzalamalı ve aynı tedarikçiden alımı gerçekleştirmelidir. Ancak faydalanıcının seçtiği teklif sahibi tedarikçi ile mal alım sözleşmesi imzalamasına ve alım yapmasına engel teşkil edebilecek bazı istisnai durumlar olabilir. Bu istisnai durumlar www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan Teklif Alma Kuralları Rehberi içerisinde yer almaktadır.
 •  

Çıkar ilişkisi nedir? Başvuru sahibi ile potansiyel tedarikçiler arasında veya potansiyel tedarikçilerin birbirleri arasında herhangi bir çıkar ilişkisi tespit edilir ise nasıl bir uygulama yapılacaktır?

 

 • Çıkar ilişkisi; Başvuru sahibinin potansiyel tedarikçilerle veya potansiyel tedarikçilerin birbirleriyle olan ailevi, manevi, politik, milli, ekonomik veya menfaat sağlayan her türlü ilişkileri veya ortaklıkları nedeniyle tarafsız görüş verme kapasitesini etkileyen olayı ifade eder.
 • Başvuru sahibi ile potansiyel tedarikçiler arasında ve/veya üç teklifi veren potansiyel tedarikçilerin kendi aralarında herhangi bir çıkar ilişkisi olmamalıdır.
 • TKDK tarafından, başvuru sahibi ile potansiyel tedarikçiler arasında ve / veya üç teklifi veren potansiyel tedarikçilerin kendi aralarında ve/ veya başvuru paketini hazırlayan ( iş planı, teknik proje ) danışman firma ile diğer potansiyel tedarikçiler / yükleniciler arasında her hangi bir çıkar ilişkisi tespit edildiğinde proje ret edilecektir.
 • TKDK çıkar ilişkisi olabileceği yönünde bir durum tespit ettiği taktirde, bu durumu netleştirmek için başvuru sahibinden ilave bilgi veya belge talep etme hakkına sahiptir.
 • Projenin değerlendirmesi aşamasında mevcut bilgi ve belgelerden bir çıkar ilişkisi tespit edilemez ancak projenin seçim, uygulama ve faaliyet dönemlerinde TKDK tarafından çıkar ilişkisi oluşturabilecek bir durum tespit edilirse veya şikayet neticesinde TKDK gerekli incelemeler sonucunda böyle bir durumu tespit ederse proje iptal edilecek, eğer ödeme yapılmışsa ödenen miktar ilgili prosedürler çerçevesinde geri alınacak ve başvuru sahibi hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

 

Menşe Kuralı nedir? Menşe Kuralına göre uygun ülkeler nelerdir? Menşe kuralına göre uygun olmayan bir durum tespit edilir ise nasıl bir uygulama yapılacaktır?

 

Menşe Kuralı; proje kapsamında satın alınan malların; AB üyesi ülkeler veya AB’ye aday ülkeler ve diğer Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) faydalanıcısı ülkeler veya Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı ülkeleri (ENPI) veya Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkelerinden tarafından üretilmiş olması yada birden fazla ülkenin üretim sürecine dahil olduğu durumlarda üretim sürecinin önemli bir aşamasının bu ülkelerden birisinde gerçekleştirilmiş olması gerektiği kuralını ifade eder.

 • Başvuru sahibi, hibe kapsamındaki satın alımlarda Menşe Kuralına uymak zorundadır.
 • Yapım işlerinde inşaatın bünyesinde kalan (ankastre ekipman dahil) tüm malzemelerin (kum, çakıl, çimento, demir, pencere doğraması, aydınlatma gereçleri, tuğla, kiremit, mekanik ekipman, klima, vs.) menşe şartını sağlaması gerekmektedir. Ancak, yükleniciye ait olup sahada kullanılan ve yapım işi bitince sahadan çekilecek inşaat makineleri için menşe kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
 • Menşe Kuralına göre uygun ülkeler www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan Teklif Alma Kuralları Rehberi içerisinde yer almaktadır.
 • Malların menşei; Türkiye için yerel sanayi Üretimi söz konusu olduğunda, “Yerli Malı Belgesi” ile, Menşe Kuralına uygun ülkeler için “Menşe Şahadetnamesi“ ile belirlenecektir.
 • Satın almanın uygunluğunu kanıtlamak üzere bu belgelerin sağlanması zorunludur. Menşe şahadetnameleri ilgili ülkenin yetkili kurumları tarafından verilmiş olmalıdır. Bunlar dışında herhangi bir belgenin menşe belgesi olarak kabulü mümkün değildir. Ancak yukarıda sayılan belgelerin zorunlu nedenlerle sunulmasının mümkün olmadığı durumlarda, hangi belgelerin menşein belgelenmesinde esas alınabileceği www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan Teklif Alma Kuralları Rehberinde açıklanmıştır.
 • Teklif veren potansiyel tedarikçiler, tekliflerinde malların menşeini yazılı olarak belirtmelidir. Malların menşei yazılırken ilgili ülkenin ismi net olarak belirtilmeli, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Bölgesi Ülkeleri gibi birden fazla ülkeyi kapsayacak şekilde menşe yazılmamalıdır. Yapım işlerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından açıklanan poz numaralarına göre her bir yapım işinin tanımı ve içeriği kontrol edilmeli ve yapı malzemesi içeren tüm kalemlerin menşei mutlaka belirtilmelidir.
 • Tedarikçi tarafından geçici kabulden önce malların menşeini gösteren belgeler faydalanıcıya verilmelidir. Faydalanıcı da TKDK’ya ödeme talebinde bulunurken, ödeme talep paketine menşe belgelerini eklemelidir.

Kurum tarafından yapılacak değerlendirmelerde, menşeleri yazılmamış veya menşe kuralına uymayan kalemlerin yer aldığı tekliflerde ilgili kalemler uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir

 

Başvuru sahibi teklif alma aşamasında www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan “Örnek Formlara” uymak zorunlu mudur?

Kurum internet sitesinde yayınlanan örnek formlar sadece başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olup, başvuru sahiplerinin bu formlara uyması gibi bir zorunluluk yoktur. Başvuru sahibi kendi hazırlandığı formlar çerçevesinde teklif alma işlemini gerçekleştirmeli ancak bu formlar Teklif Alma Kuraları Rehberinde belirtilen koşulları sağlamalıdır. 

Verilecek Desteklere ilişkin olarak imzalanan sözleşmeler ne kadar süre geçerli olacaktır?

Sözleşmeler projelerin uygulama dönemi ve bu dönemi takip eden 5 (beş) yıllık süreyi kapsayacaktır. 

Sözleşmeler başvuru sahibinin başvuru aşamasında hesapladığı ve kurumdan talep ettiği tutarlar üzerinden mi yapılacak ve bu tutarların tümü ödenecek midir?

Başvuru aşamasında hesaplanan tutarlar, Kurum tarafından IPARD Programı çerçevesinde değerlendirilecek ve sözleşmeye esas tutarlar belirlenecektir. Ödenecek nihai destek tutarları ise faydalanıcı tarafından gerçekleşmiş harcamaları kanıtlamak üzere sunulmuş olan belgelerin kontrolü ve yapılacak yerinde kontroller sonucunda Kurum tarafından belirlenecektir. 

Sözleşmelerde değişiklik yapılması mümkün müdür?

Bazı hususlar dışında; kurumun bilgisi dâhilinde sözleşmelerde değişiklik yapılması mümkündür. Sözleşme değişiklikleri için zeyilname düzenlenir. 

Hangi hususlarda sözleşme değişikliği yapılamaz?

 

Sözleşmede yatırımın amacına, yatırımın uygulama yerine yönelik değişiklik yapılamaz. Maksimum destek tutarı ve herhangi bir harcama kalemine ait destek tutarı artırılamaz. Talep edilecek değişiklik yatırımın kapsam ve amacını değiştirmemeli ve yatırımın sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz etkiye sahip olmamalıdır. Faydalanıcı her bir taksit döneminin son 20 gününde o döneme ait bir değişiklik talebinde bulunamaz. Ayrıca uygulama sonrası dönemin son 20 gününde de değişiklik önerisinde bulunulamaz. Faaliyet Dönemi bittikten sonra o dönemle ilgili değişiklik yapılmaz.

 

Projeler, üçüncü kişilere devredilebilir mi?

 

Projeler dolayısıyla sözleşmeler, faydalanıcının ( gerçek kişi olması durumunda ) ölüm hali dışında üçüncü kişilere devredilemez. Ölüm halinde yapılacak devir ise belli şartlar dahilinde mümkündür. Şöyle ki,

Faydalanıcının gerçek kişi olması ve Sözleşmenin herhangi bir döneminde ölümü halinde, Sözleşme fesih edilir. Yatırım, devam ettirmek üzere başvuran, 4721 sayılı Medeni Kanun’un Miras Hükümleri çerçevesinde mirası kabul etmiş, veraset ilamı ve diğer mirasçıların muvakkatini sunan ve IPARD başvuru şartlarını taşıyan varise  TKDK’nın uygun görmesi koşuluyla  devredilebilir. Yatırımın devredilmesi halinde TKDK ile ilgili varis arasında yeni bir sözleşme imzalanır.

 

Sözleşmeye yazılmış olan proje uygulama süresi uzatılabilir mi?

Kurum tarafından mücbir sebep olarak kabul edilen hallerde kurumun onayıyla proje uygulama süresinin uzatılmasına izin verilebilir. Süre uzatımı için sözleşme değişikliği yapılır ve zeyilname düzenlenir. 

Projelerin uygulanması sırasında Kurum avans ödemesi yapar mı?

 

Avans ödemesi sadece projenin uygulandığı bölgede doğal afet meydana gelmesi ve projenin bundan doğrudan etkilenmesi durumunda Avrupa Komisyonunun onayı alınmak koşuluyla yapılabilir. Bu durumlarda Kurum, Faydalanıcıya o ana kadar gerçekleşmiş toplam harcama tutarının %20’sini aşmamak kaydıyla avans ödemesi yapabilir.

 

Faydalanıcı sözleşmeyi feshedebilir mi?

Faydalanıcı projeyi sürdüremeyeceğini düşünüyorsa Kuruma yazılı bildirimde bulunarak sözleşmenin fesih edilmesini isteyebilir. 

TKDK sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir mi?

Sözleşmede belirtilen durumlarda TKDK sözleşmeyi yapacağı yazılı bildirimle tek taraflı olarak feshedebilir. 

Fesih anına kadar Faydalanıcıya ödenmiş tutarlarla ilgili nasıl bir işlem yapılır?

Sözleşmenin herhangi bir nedenle fesih edilmesi halinde TKDK, sözleşmenin fesih tarihine kadar ödenmiş tutarı geri ödemesini Faydalanıcıdan yazılı olarak talep eder. Faydalanıcı, öngörülen süre içinde ödeme yapmaz ise TKDK, borcun 6183 sayılı kanun uyarınca gecikme zammı ile birlikte tahsili için yasal yollara başvurur. 

Vergi borcu ya da sosyal güvenlik prim borcu olan faydalanıcılara ödeme yapılır mı?

Vadesi geçmiş vergi borcu ya da sosyal güvenlik prim borcu olan faydalanıcılara ödeme yapılmaz. 

Faydalanıcı tedarikçilere olan ödemelerini elden yapabilir mi?

Faydalanıcı tedarikçilere olan ödemelerini elden değil banka aracılığı ile yapacaktır. 

Kaç tür uygun harcama TKDK tarafından desteklenmektedir?

Detayları Uygun Harcamalar Listesinde yer aldığı üzere 4 tür uygun harcama vardır. Bunlar:

 

1. Yapım işleri,

 

2. Makine-Ekipman Alımı,

 

3. Hizmet Alımı,

 

4.Proje Görünürlük harcamalarıdır

 

 

Hangi harcamalar TKDK tarafından desteklenmemektedir?

 

·  Arazi ve mevcut binaların satın alınması,

·  İkinci el makine ve ekipman alımı,

·  Canlı hayvan satın alınması,

·  Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,

·  KDV ve ÖTV dahil olmak üzere vergi ve harçlar,

·  Gümrük resmi ve ithalat vergileri, (Başvuru Sahibinin, proje uygulaması sırasında yapacağı harcamalara ilişkin tüm vergiler uygun harcamalar olmayıp destek kapsamı dışındadır. Bununla birlikte, söz konusu harcamalar açısından istisna ve muafiyet sağlanan durumlara ilişkin düzenlemeler, Maliye Bakanlığı’nca gerçekleştirilmektedir. Söz konusu tebliğe ve bu hususa ilişkin diğer bilgiler www.maliye.gov.tr ve www.tkdk.gov.tr adreslerinde bulunmaktadır.)

·  İşletme giderleri,

·  Bakım ve amortisman giderleri,

·  Her türlü kira gideri,

·  Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler

·  Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,

·  Döviz – TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri, kambiyo kayıpları,

·  Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,

·  Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,(Ayni katkılar uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecek, bu katkılar, faydalanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, destek verilmesi durumunda, faydalanıcı başvuru formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.)

·  Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları,

·  Projelerin seçimi ve sözleşme öncesinde Başvuru Sahipleri tarafından yapılan projeye ilişkin harcamalardan uygun harcama olarak kabul edilen ve “Hizmet alımı nedir, kapsamında neler vardır? sorusunun cevabı” bölümünde belirtilen istisnalar dışında kalanlar.

 

Proje kapsamında olup uygun olmayan harcamaları göstermek gerekir mi?

Proje bütünlük arz ettiğinden Başvuru formu ek A3.5’te uygun olmayan harcamalar da taksitler bazında gösterilecektir. 

Uygun harcamalar listesine nasıl ulaşılabilir?

 

Uygun harcamalar Başvuru Çağrı Rehberi Ek 2.6’da ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. TKDK resmi internet sitesi “Proje Başvuru İşlemleri” bölümünde ilgili alt tedbir için hazırlanmış olan bilgilendirme dokümanlarında “Uygun Harcamalar Listesi” ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

 

Hizmet alımı nedir, kapsamında neler vardır?

 

Yatırım bütçesi içerisinde yer alan makine ve ekipman alımı ile yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla % 12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara dahil olmak üzere makine ve ekipman alımı ile yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla %4’üne tekabül eden ve 6.000 Avro’yu aşmayan iş planı hazırlığı ( teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil ) ile ilgili alımlar uygun harcamalardır.

 

Görünürlük harcamaları nedir, kapsamında neler vardır?

Görünürlük harcamaları, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla makine ve ekipman, yapım işleri ve hizmet alımları uygun harcamaları toplamının en fazla %1’ine tekabül eden, makine ve ekipman,yapım işleri ve hizmetalımları uygun harcamalar toplamının 500.000 Avro’ya kadar olduğu durumlarda tabela alımları ve 500.000 Avro ve üzerinde ise pano alımları ile görünürlüğü sağlayacak diğer alımları ifade eder. Yatırım görünürlük giderleri ilgili proje bütçesi içerisinde yer almalıdır. 

Uygun harcamalar ne zaman gerçekleştirilmelidir?

Uygun harcamalar, faydalanıcı tarafından yatırımın uygulama süresi içinde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ancak, projenin başvuru için hazırlanması sürecinde yapılan harcamalardan; mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınması ile iş planı hazırlanması gibi harcamalar, desteklenmek için seçilmiş ve sözleşmesi imzalanmış projeler açısından uygun olarak kabul edilecektir. 

Başvuru sahibi tarafından talep edilen destek tutarında Kurum tarafından kesinti yapılabilir mi?

 

Sözleşme öncesi kontroller ve projenin değerlendirilmesi sonucunda, TKDK başvuru sahibine verilecek destek tutarında kesintiye gidebilir. Bütçedeki herhangi bir değişiklik konusunda başvuru sahibi bilgilendirilir.

 

Başvuru sahibi tarafından başvuru formunda beyan edilen maliyetler nasıl incelenir, neler dikkate alınır?

 

Destek tutarının tespitinde TKDK tarafından “gerekli” harcamalar için “uygun (etkin ve gerçek)” maliyetler esas alınacaktır. Yatırım kapsamında gerçekleştirilecek satın alımlarda, ülkede genel kabul görmüş ticari teamüller ve serbest piyasa koşulları izlenecektir. Yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde piyasa fiyatlarının üzerinde olan harcama kalemlerinin tespit edilmesi durumunda TKDK söz konusu harcama kalemlerinin fiyatlarında kesinti yapabilir, bunları uygun olmayan harcama olarak kabul edebilir veya projeyi ret edebilir. Başvuru sahibi teklif alma ve teklifleri değerlendirme aşamasında bu hususa dikkat etmelidir.

 

Hangi tedbire hangi uygun harcama kalemlerinin uygun olduğunu nasıl tespit edeceğiz?

 

Uygun harcamalar Başvuru Çağrı Rehberi Ek 2.6’da ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. TKDK resmi internet sitesi Proje Başvuru İşlemleri bölümünde ilgili tedbir için hazırlanmış olan bilgilendirme dokümanlarında Uygun Harcamalar Listesi ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

 

Başvuru paketinin Kuruma teslim edilmesinden sonra iş planı analizi nerede yapılır?

Başvuru kabul işlemlerini İl Koordinatörlükleri yapar. Ancak İş planı değerlendirilmesi tamamıyla Kurum merkezinde Proje Yönetimi Koordinatörlüğünce yapılır. 

Kaç farklı iş planı formatı bulunmaktadır?

2 ayrı formatta iş planı bulunmaktadır. Bunlar;

 

 • B1 İş Planı : Uygun harcama tutarı 500.000 TL ve altında olan Gerçek Kişiler için ,
 • B2 İş Planı : Tüzel Kişiler ve uygun harcama tutarı 500.000 TL üzerinde olan gerçek kişiler için
 •  

İş planı hangi ortamda doldurulmalıdır?

Başvuru sahibi, ilgili iş planı formatını Kurumun web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) temin ederek bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurmalıdır. 

Projemize destek kararı çıkmadığı takdirde iş planı hazırlanması için yaptığımız harcamalar karşılanacak mıdır?

Hayır, sadece destek kararı alınan projelerin iş planı hazırlama maliyetleri desteklenecektir. 

İş planı formatı nasıl temin edilebilir?

İş planı formatı, elektronik ortamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (www.tkdk.gov.tr) web sitesinin “ PROJE BAŞVURU İŞLEMLERİ” sayfasından temin edilebilir. 

İş planında doldurulacak kısımlar için açıklamalar nerde bulunur?

 

İş planı formatlarında yer alan her başlık altında ilgili bölümün nasıl doldurulacağı hakkında ve hangi bilgilerin verilmesi gerektiği konusunda açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca, İş Planı hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken genel hususların yer aldığı “İş Planı Hazırlama Rehberi, Finansman Kaynakları Hakkında Bilgilendirme Dokümanı, Yardımcı Hesaplama Programı ve Kullanım Kılavuzu” bulunmakta olup, Kurumun web sitesinden ( www.tkdk.gov.tr ) temin edilebilir.